Stavebniny Komex Bošany

Nájdete nás v Bošanoch

Kontakt

Ľuboš Huraj KOMEX
Hviezdoslavova 945
956 18 Bošany

Tel:     038/542 7509
Email: stavebninykomex@gmail.com


IČO: 11766638
IČ DPH: SK 1020436197

Zväčšiť mapu
OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok 7:30 - 16:00
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 16:00
Sobota 7:30 - 12:00

O nás

Prvotné zameranie firmy Komex bolo v oblasti kovovýroby, ktoré sa začalo už v roku 1994. Postupom času sa naša firma začala orientovať na predaj stavebného materiálu a tak sme v roku 2001 otvorili Stavebniny Komex s hlavným zameraním na predaj stavebného materiálu a iného doplnkového sortimentu. Našim zákazníkom ponúkame okrem predaja aj rôzne služby, či už poradenstvo, dopravu stavebného materiálu
štrkov a pieskov ako aj možnosťou realizácie stavby.


Sortiment

Našim zákazníkom ponúkame široký výber sortimentu od murovacieho materiálu cez farby,laky až po obklady a dlažbu. Je už len na Vás čo si vyberiete.

Hrubá stavba: Suché zmesi, hutný materiál, komínové systémy, strešné systémy, hydroizolácie, tepelné izolácie.

Exteriér: Debniace a murovacie tvárnice, dlažby, betónove ploty; zámkova, zátravňovacia dlažba, obrubníky; ploty.

Sadrokartónový systém

Drevenné výrobky: Dvere, OSB dosky.

Stavebná chémia: PU peny, tmely, silikóny; lepidlá, penetrácie a doplnky.

Farby a laky: Interiérove farby, fasádne farby, impregračné nátery na drevo, laky na drevo, syntetické farby, akrylové farby, spreje

Stavebné náradie: Maliarske náradie, murárske náradie, záhr. náradie, vrtáky, rezné kotúče.

Vodoinštalačný materiál: Kanal, PVC, PPR, PZ.

Obklady a dlažby

Kúpeľne a sanita


SlužbyNeviete ako si zakúpený tovar dopravíte domov ? Potrebujete doviesť štrk alebo piesok ? Potrebujete poradiť či namiešať farbu alebo fasádnu omietku a má Vám to vôbec kto urobiť ? Nechajte tieto starosti na nás a my Vám s tým radi pomôžeme.

Naša firma pre vás poskytuje nasledujúce služby: 

Doprava
Dovoz štrkov a pieskov
Stavebné práce
Poradenstvo
Miešanie fasádnych farieb

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY
OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ
č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ochrana údajov týkajúcich sa užívateľov našich web stránok je pre nás najvyššou prioritou, a preto vynakladáme značné úsilie, aby sme Vám pomohli cítiť sa bezpečne, keď nám poskytujete Vaše osobné údaje pri využívaní našich webových stránok.

Prijali sme účinné technické a organizačné opatrenia, podľa najnovších poznatkov, aby sme zabezpečili vysokú úroveň ochrany spracovávaných osobných údajov a tieto údaje zabezpečili proti neoprávnenému prístupu.

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Ľuboš Huraj KOMEX, IČO: 11  766 638, s miestom podnikania Hviezdoslavova 945, 956 18 Bošany, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Prievidza, č. živnostenského registra: 305-2317, kontaktná osoba: Ľuboš Huraj - stavebninykomex@gmail.sk

Zástupca prevádzkovateľa   n i e     j e   u s t a n o v e n ý.

Zodpovedná osoba  n i e     j e   u s t a n o v e n á.

Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je (i) v prípade uzatvorenia zmluvy, plnenia povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, (ii) plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa a (iii) kontaktovania dotknutej osoby.

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie kúpnych zmlúv, evidencia a správa kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je predaj tovaru, komunikácia so zákazníkom, fakturácia, sledovanie prijatých platieb, súdne spory a mimosúdne vyrovnanie pohľadávok.

Prevádzkovateľ spracúva na účely (i)  uzatvorenia zmluvy, plnenia povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: meno, priezvisko, akademický titul, adresa, číslo účtu a bankové spojenie (v prípade platby bezhotovostným bankovým prevodom), predmet zmluvy, telefónne číslo (ii) plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa - napríklad pri uplatnení reklamácie (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené dotknutou osobou pri uplatnení reklamácií. (iii) kontaktovania dotknutej osoby (prostredníctvom emailu) len údaje dotknutej osoby: meno, priezvisko, emailová adresa a iné údaje poskytnuté dobrovoľne dotknutou osobou.    

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade (i) uzatvorenia zmluvy, plnenia povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom  a kontaktovania dotknutej osoby (prostredníctvom emailu) § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z.  a  článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) (ii) plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa - napríklad pri uplatnení reklamácie § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z.  a  článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR v spojitosti so zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb.  priestupkoch znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom: oprávnené osoby prevádzkovateľa (zamestnanci prevádzkovateľa), externý účtovník, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, orgány finančnej správy, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje Dotknutej osoby do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Osobné údaje sa uchovávajú iba po dobu stanovenú zákonom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a po dobu nevyhnutnú vzhľadom na účel spracúvania.

Pri spracovávaní osobných údajov sa nevyužíva žiadny z postupov aizovaného a individuálneho rozhodovania, ani profilovania.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť svoje služby. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná  4826/12, 820 07 Bratislava 27, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k svojim osobným údajom, (ii) na opravu a doplnenie osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenos osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa písomne zaslaním listu na adresu Prevádzkovateľa.

Cookies

Web stránka používa "cookies". Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atď.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia. Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o. i. na reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia našej webovej stránky vašim individuálnym potrebám. Nastavenie cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť web stránky.

Facebook plugin

Naša webová stránka obsahuje plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 940 25, USA). Plugin Facebooku na našej web stránke je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s našim profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu web stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu web stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca aj keď nie ste prihlásení, Facebook môže získať informácie o IP adrese. Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portáli Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom alebo sa zoznámiť s politikou ochrany osobných údajov na adrese:http://www.facebook.com/about/privacy. Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne Vašich návštev na našej web stránke, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.